Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Coordonator/Coordonatoare de proiect, Departamentul Sănătate Publică (part-time)

 

 
 Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru ocuparea postului de COORDONATOR/COORDONATOARE DE PROIECT ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI SĂNĂTATE PUBLICĂ (PART-TIME)
Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova implementează, în perioada februarie 2018-ianuarie 2021, proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop să fortifice promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare de către organizațiile societății civile, în parteneriat cu autoritățile guvernamentale, pentru a avansa incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și a copiilor din grupuri vulnerabile.
Activitățile proiectului contribuie la consolidarea organizațiilor societății civile din țară, permițându-le să dezvolte un dialog constructiv și parteneriate de lungă durată cu autoritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, inovatoare, durabile și articulate nevoilor și priorităților identificate. Activitățile incluse în acest proiect contribuie, de asemenea, la dezvoltarea abilităților părților interesate de a se implica în programe de responsabilitate socială, acordând o atenție specială dezvoltării și furnizării serviciilor sociale. În plus, activitățile proiectului contribuie la avansarea reformei de dezinstituționalizare și la creșterea coeziunii sociale dintre autorități și sectorul civil. Pentru mai multă informație despre proiect, vă rugăm să accesați următorul link: http://soros.md/program/3225
În acest context, Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru poziția de Coordonator/Coordonatoare de proiect (part-time) pentru perioada determinată de 8 luni, începând cu 10 iunie, 2020. Coordonatorul de proiect, sub supervizarea directă a Directorului de proiect, va contribui la implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor planificate în proiect.
Principalele responsabilități:
1.       Pregătește, organizează și asigură implementarea activităţilor planificate în proiect;
2.       Coordonează și supervizează activitățile implementate de către organizațiile beneficiare de granturi din cadrul proiectului în colaborare cu echipa proiectului;
3.       Asigură comunicarea cu reprezentanții organizațiilor beneficiare de granturi;
4.       Efectuează monitorizarea și evaluarea activităților în teritoriu implementate de organizațiile beneficiare de granturi. Elaborează rapoartele vizitelor de monitorizare. Procesează și elaborează materialele necesare pentru a măsura progresul în cadrul proiectului raportat la indicatorii stabiliți.
5.       Asigură managementul documentației de proiect a organizațiilor beneficiare de granturi conform procedurilor interne ale Fundaţiei Soros-Moldova;
6.       Participă la colectarea, analiza și raportarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
7.       Oferă suport tehnic pentru pregătirea rapoartelor narative organizațiilor beneficiare de granturi și gestionează procesul de raportare narativă până la aprobarea lor finală de către Directorul Departamentului Sănătate Publică;
8.       Oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.
 
Cerințe față de candidați:
 
·         Studii superioare, preferabil în domeniul socio-umanist (diploma de master va constitui un avantaj);
·         Minim trei ani de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii proiectului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
·         Experiență de administrare / gestionare a granturilor;
·         Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse (oral şi scris);
·         Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă;
·         Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate;
·         Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet;
·         Permis de conducere – B și experiență de conducere a automobilului (minim 2 ani).
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naţionalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 
Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată part-time, pentru perioada 10.06.2020 – 31.01.2021, în baza contractului individual de muncă.
Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul pentru concurs, care va conține:
·         CV-ul candidatului
·         Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a 2 persoane care pot face recomandări (Numele, funcţia și instituţia în care activează şi datele de contact (telefon, e-mail).
Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitatea de muncă.
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: Vineri, 29 mai 2020, ora 16.00.
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: recruitment@soros.md, cu subiectul: „Programul Sănătate Publică. Pentru concurs: coordonator de proiect”. După depunerea dosarului de aplicare, candidatul, se va asigura că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa confirmării, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.
Vor fi evaluate doar dosarele complete depuse până la expirarea termenului limită.
Etapele concursului:
1. Preselecţia
La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate în termenii de referinţă și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii și cu punctajul maxim pentru fiecare criteriu în parte:
 
 
CRITERII
PUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1.
Studii superioare, preferabil în domeniul socio-umanistic (diploma de master va constitui un avantaj).
30 puncte
2.
Minim trei ani de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii programului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
Experiență de administrare / gestionare a granturilor;
50 puncte
3.
Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse (oral şi scris);
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.
Permis de conducere - B și experiență de conducere a automobilului.
20 puncte
 
Punctaj maxim total
100 puncte
 
Punctajul minim acumulat acceptabil pentru preselecție – 80 puncte.
 
2. Interviul
În funcție de rezultatele preselecției, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi, care vor fi anunțați despre data şi locul desfășurării interviului.
3. Evaluarea finală
În urma evaluării prestaţiei candidaţilor la etapele anterioare, va fi selectată o singură persoană pentru funcția de coordonator/coordonatoare de proiect
 
 
Informația suplimentară poate fi obținută de la:
Daniela Leahu, Director de proiect,
Departamentul Sănătate Publică,
e-mail: dleahu@soros.md