Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitație deschisă pentru achiziția lubrifianților pentru uz intim pe bază de apă. Termeni de participare modificați

INVITAŢIE LA LICITAŢIE

Licitaţia Nr.: 2017/HR/GFATM/02
Data: 27 ianuarie 2017

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor lansează procedura de achiziție a lubrifianților pentru uz intim pe bază de apă, pentru realizarea activităților planificate în cadrul proiectului „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, Contract 01/SR-H-NFM/2015 din 15.01.2015, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

În acest sens, Fundația intenționează să achiziționeze:

LOT 1: Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă – 5,900 unități (tub 50-60 ml);
LOT 2: Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă – 28,920 unități (plic 3 ml);
LOT 3: Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă – 64,920 unități (plic 5 ml)

în strictă conformitate cu specificațiile și cerințele generale de calitate indicate în Caietul de sarcini.

Achiziția este organizată de către Fundaţia Soros-Moldova prin intermediul Licitaţiei deschise (National Competitive Bidding (NCB)), procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.

Caietul de sarcini, formularul ofertei cât şi modelul contractului pot fi accesate la linkurile de mai jos.

Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţ care va include un Lot, două sau trei Loturi.

Oferta va fi adresată şi trimisă la:

Adresa: Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 27 00 31; Fax: (373 22) 27 05 07
În atenţia Elenei Vacarciuc

Se acceptă oferte primite prin poştă, curier sau aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul de referinţă al licitaţiei - 2017/HR/GFATM/02.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Fundaţia Soros-Moldova este 27 februarie 2017, ora 16.00, ora locală, la adresa menționată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Fundaţia Soros-Moldova până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

Oferta va fi însoțită obligatoriu de mostre ale produsului ofertat. Oferta poate fi însoţită de cataloage şi/sau alte materiale ilustrative sau altă informaţie relevantă în Română, Engleză sau Rusă. Ofertele şi mostrele depuse nu se returnează, fiind dovada participării ofertanţilor la această procedură.

Prețurile pot fi indicate în lei moldoveneşti, euro sau dolari SUA.
Prețurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
Toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare până la destinaţia finală vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.
Destinația finală: produsele vor fi livrate la adresele indicate de către Fundația Soros-Moldova, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare. Prima livrare va avea loc nu mai târziu de 20 zile calendaristice de la data semnării contractului.

La evaluarea ofertelor, Fundaţia Soros-Moldova va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

Pentru a putea fi comparate, prețurile vor fi recalculate în euro la cursul Băncii Naționale a Republicii Moldova la data limită de prezentare a ofertelor.

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin:

Lot 1 - compararea prețului pentru 1 ml de produs;
Lot 2 – compararea preţului pentru un plic şi respectiv sumei totale evaluate pentru Lot 2;
Lot 3 – compararea preţului pentru un plic şi respectiv sumei totale evaluate pentru Lot 3.

Oferta trebuie să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor menționată mai sus.

Ofertanții trebuie se facă cunoştinţă cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi găsit pe http://www.soros.md/documents, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condiţiile Codului sus-menționat.

Fundaţia Soros-Moldova va atribui contractul pentru fiecare Lot în parte ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preț evaluat pentru 1 ml de produs pentru Lot 1 şi cea mai mică sumă total evaluată pentru Lot 2 şi Lot 3.

Companiile care au depus oferte pot participa la deschiderea plicurilor, care va avea loc la data de 27 februarie 2017, ora 16.00. Orice modificare a datei sau orei de deschidere a ofertelor va fi anunţată companiilor participante.

Oferta va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente cu referinţă la furnizor:

o Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat după 01.08.2016
o certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
o copia ultimului raport financiar cu ştampila Direcţiei Generale pentru Statistică
o Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: acojocari@soros.md