Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitație deschisă pentru achiziția prezervativelor masculine cu lubrifiant aromat / Licitație anulată

INVITAŢIE LA LICITAŢIE

Licitaţia Nr.: 2016/HR/GFATM/12
Data: 02 decembrie 2016

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor, lansează procedura de achiziţie a prezervativelor masculine cu lubrifiant aromat, pentru realizarea activităţilor planificate în cadrul proiectului „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, Contract 01/SR-H-NFM/2015 din 15.01.2015, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS.

În acest sens, Fundaţia Soros-Moldova intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia:

LOT 1: Prezervative masculine cu lubrifiant aromat, în strictă conformitate cu specificaţiile şi cerinţele generale de calitate indicate la punctele 13 şi 14 din Caietul de sarcini.

Valoarea de achiziţie – maximum 48.000 EUR (echivalentul în lei moldoveneşti utilizând rata de schimb a donatorului).

Achiziţia va fi organizată prin intermediul Licitaţiei deschise (National Competitive Bidding (NCB)), procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.

Caietul de sarcini, formularul ofertei cât şi modelul contractului pot fi accesate la linkurile de mai jos.

Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţ.

Oferta va fi adresată şi trimisă la:

Adresa: Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 27 00 31; Fax: (373 22) 27 05 07
În atenţia Elenei Vacarciuc

Se acceptă oferte primite prin poştă, curier sau aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul de referinţă al licitaţiei - 2016/HR/GFATM/12.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Fundaţia Soros-Moldova este 23 decembrie 2016, ora 16.30, ora locală, la adresa menţionată la punctul 6. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Fundaţia Soros-Moldova până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

Oferta va fi însoţită obligatoriu de mostre ale produsului ofertat. Oferta poate fi însoţită de cataloage şi/sau alte materiale ilustrative sau altă informaţie relevantă în Română, Engleză sau Rusă. Ofertele şi mostrele depuse nu se returnează, fiind dovada participării ofertanţilor la această procedură.

Preţurile pot fi indicate în lei moldoveneşti, euro sau dolari SUA.

Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

Toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare până la destinaţia finală vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.

Destinaţia finală: Produsele vor fi livrate la adresele indicate de către Fundația Soros-Moldova, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.

La evaluarea ofertelor, Fundaţia Soros-Moldova va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

Pentru a putea fi comparate, preţurile vor fi recalculate în lei moldoveneşti la cursul Băncii Naţionale a Republicii Moldova la data limită de prezentare a ofertelor.

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului pentru o unitate de produs.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la data limită de depunere menţionată la punctul 8.

Ofertanţii trebuie se facă cunoştinţă cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi găsit pe http://www.soros.md/documents, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condiţiile Codului sus-menţionat.

Fundaţia Soros-Moldova va atribui contractul ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat pentru o unitate de produs.

Companiile care au depus oferte pot participa la deschiderea plicurilor, care va avea loc la data de 23 decembrie 2016, ora 16.30. Orice modificare a datei sau orei de deschidere a ofertelor va fi anunţată companiilor participante.

Oferta va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente cu referinţă la furnizor:

  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii
  • copia extrasului din Registrul de Stat al RM și lista fondatorilor
  • certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
  • copia ultimului raport financiar cu ştampila Direcţiei Generale pentru Statistică
  • Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: acojocari@soros.md

Linkuri:

Caiet de sarcini_2016-HR-GFATM-12

FORMULARUL OFERTEI

MODEL_CONTRACT