Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

SELECTAREA UNUI EXPERT/ GRUP DE EXPERȚI SAU A UNEI COMPANII NAȚIONALE ȘI/SAU INTERNAȚIONALE CARE SĂ REALIZEZE EVALUAREA PROIECTULUI ”IMPULSIONAREA PROCESELOR DEMOCRATICE DIN MOLDOVA PRIN ABILITARE ȘI PARTICIPARE” (TERMEN EXTINS)

Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți sau a unei companii naționale și/sau internaționale care să realizeze evaluarea externă a proiectului ”IMPULSIONAREA PROCESELOR DEMOCRATICE DIN MOLDOVA PRIN ABILITARE ȘI PARTICIPARE”, componenta „Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă”, implementat de Fundația Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Suediei

1. CONTEXT: 
Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată in anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, reforma judiciară, sănătate publică, administrația publică și buna guvernare, egalitate și participare civică.

În perioada 2012-2014, FSM a beneficiat de sprijinul financiar al Guvernului Suediei pentru implementarea proiectului ”Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare și participare”. Una din componentele proiectului este „Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă” implementată de Programul Mass-Media.

Proiectul şi-a propus să contribuie la dezvoltarea pluralismului, independenţa editorială şi durabilitatea financiară a media regională din Republica Moldova. Proiectul s-a axat pe convingerea că o cooperare eficientă între membrii reţelei radiodifuzorilor regionali şi solidaritatea pe care aceasta o crează va fi critică pentru supravieţuirea sectorului media regional. Prin urmare, proiectul a consolidat capacităţile asociaţiei radiodifuzorilor regionali din Moldova - ADPTRIM „Meridian” pentru ca aceasta să devină o organizaţie viabilă şi prin intermediul membrilor săi să contribuie la un sector media regional independent, un liant între comunitate şi autorităţile publice locale care facilitează transparenţa decizională, guvernarea participativă şi responsabilă.
Pentru a spori capacitatea televiziunilor regionale, membre ale ADPTRIM „Meridian”, de a aborda subiecte diverse de interes public şi impact în comunitate, proiectul a încurajat cooperarea acestora cu sectorul ONG din diverse domenii precum drepturile omului, sănătate publică, egalitate de gen, anti-discriminare, educaţie şi altele.
În cadrul aceluiaşi proiect, s-a acordat o atenţie deosebită şi cooperării dintre media de pe ambele maluri ale Nistrului prin participarea activă a acestora la crearea şi distribuirea unui produs mediatic comun.
Termenii de referință sunt anexaţi

 

2. OBIECTIVUL CONCURSULUI: FSM intenționează să contracteze un expert/grup de experți sau o companie națională și/sau internațională (în continuare - Evaluator) care să efectueze o evaluare completă a componentei „Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă”.

Raportul de evaluare va fi prezentat în limba engleză și nu va depăși 30 de pagini A4, caracterul Arial 10 (cu excepția sumarului executiv și a anexelor).

 

3. DOSARUL APLICANTULUI:
Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include oferta tehnică
și financiară.

 

Oferta tehnică va include:

  • Copie buletin de identitate pentru persoane fizice sau copie certificat de înregistrare pentru persoane juridice (FSM se obligă să nu difuzeze informația cu caracter personal).
  • Conceptul metodologiei de evaluare cu descrierea obiectivelor de evaluare, a metodelor și tehnicilor propuse pentru colectarea și analiza informației, grila cu indicatorii de evaluare, planul de activități.
  • CV-urile persoanelor implicate în evaluare cu indicarea experienței relevante în domeniu și datele de contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii de evaluare similare oferite de aplicant.
  • O listă a proiectelor relevante evaluate anterior cu anexarea de mostre ale rapoartelor de evaluare (daca sunt publice). Lista publicațiilor, dacă sunt disponibile, în format electronic (va fi indicată adresa web).

 

Oferta financiară va include bugetul în USD conform formularului prezentat în Anexa nr.4

În baza rezultatelor concursului, Fundația va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestatori va fi efectuat în MDL pentru rezidenții R.Moldova sau in USD pentru nerezidenții R.Moldova, într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate/după prezentarea raportului de evaluare, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

TERMENUL DE EXECUTARE AL CONTRACTULUI: 28 noiembrie 2014

4. CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR TEHNICE: sunt specificate în termenii de referință.

 

5. CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR FINANCIARE: ofertele financiare vor fi comparate în baza unei formule unice de calcul conform Regulamentului de achiziții a FSM.

 

Punctajul evaluării (maximum 100 de puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 80 de puncte) și oferta financiară (maximum 20 de puncte).

 

6. TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI: 10 octombrie 2014, ora 11.00.
Ofertele vor fi prezentate în format tipărit. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum
și cea financiară. Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate.

Pe ofertă/plic se va indica următoarea informație:
Pentru: Directoarea financiară, Elena Vacarciuc
De la: Numele ofertantului, adresa și datele de contact, pentru companie sau organizație: semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau verso-ul plicului.
Data prezentării ofertei
Denumirea concursului: Concurs pentru selectarea unui expert/grup de experți pentru evaluarea externă

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32.
Notă: Ofertele expediate prin e-mail vor fi acceptate, însă Fundația nu poartă răspundere pentru confidențialitatea informației prezentate în ofertă.

Ofertele tehnice vor fi deschise la data de 13 octombrie, ora 11.00, la sediul Fundației.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE: tel: (022) 270031, 270232, 274480, fax (022) 270507. Persoane de contact:

Ion Cerevatîi, coordonator proiect, componenta ”Consolidarea reţelei radiodifuzorilor regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă”, implementată în cadrul Programului Mass-Media, email: icerevatii@soros.md  

Oferta financiară – Elena Vacarciuc, director financiar, email: evacarciuc@soros.md