Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs destinat televiziunilor locale/regionale pentru o informare adecvată a cetățenilor despre beneficiile Acordului de Asociere RM-UE

Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs pentru selectarea a 10 stații TV locale în cadrul proiectului ”Fortificarea capacităților mass-media locale în utilizarea tehnologiilor informaționale pentru diseminarea de informaţie veridică despre Acordul de asociere cu UE, în scopul dezvoltării democrației în Republica Moldova”, finanţat de Departamentul de Stat al SUA.

Scopul principal al proiectului: o informare adecvată a cetățenilor cu referire la beneficiile Acordului de asociere RM – UE. Publicul alolingv va constitui unul dintre grupurile ţintă prioritare pentru activităţile media desfăşurate în cadrul acestui proiect.

Obiectivele proiectului:

 • Sporirea, prin instruire, a capacităților televiziunilor locale de a realiza emisiuni interactive pe multiple aspecte ale 3 domenii importante, cuprinse în Acordul de Asociere: 1) Cooperare economică, asistenţă financiară şi prevederi anti-fraudă; 2) Justiţie, libertate, dialog politic şi reformă; 3) Liber schimb şi alte relaţii de comerţ. În acest sens, participanţii la proiect vor beneficia de 3 runde de sesiuni de instruire.
 • Susţinerea producerii și difuzării a 30 de emisiuni în format duplex* televizat pe tematici relevante contextului menţionat;
 • Fortificarea capacităților, prin instruire şi consultanţă, oferită televiziunilor locale privind valorificarea potențialului ce-l oferă mediul on-line, rețelele de socializare și jurnalismul cetățenesc în informarea adecvată a populaţiei pe tematici relevante Acordului de Asociere cu UE.
 • Încurajarea implicării tinerilor în iniţiative de jurnalism cetăţenesc la nivel local cu susţinerea televiziunilor participante în proiect.

Condiții de participare la concurs:

În cadrul concursului pot participa posturile TV locale care utilizează frecvențe terestre şi care au sediul principal şi studioul de producere în orice altă zonă geografică decât mun. Chişinău, inclusiv cele din UTA Gagauz-Yeri și regiunea transnistreană. Instituţiile de presă din Transnistria care emit online sau sunt constituite ca televiziuni de Internet pot participa la concurs.

Criterii de eligibilitate în concurs:

1. participantul la concurs va depune dosarul de participare care va conține:

 • formularul de participare completat (poate fi accesat aici)
 • o scrisoare de motivare cu angajamentul asumat de a participa la activitățile prevăzute de proiect și de a realiza scopul acestuia;
 • o dovadă scrisă (copia licenţei) a faptului că licența de emisie terestră este valabilă pentru durata proiectului (până în anul 2016 inclusiv). Stațiile regionale la care licența de emisie expiră mai devreme de anul 2016, pot anexa la dosarul de aplicare un angajament scris, ștampilat și semnat de administratorul organizației precum că instituția va face toate demersurile necesare pentru a prelungi licența de emisie, inclusiv în contextul trecerii R. Moldova la frecvențe digitale;
 • o dovadă scrisă a faptului că dispune de personal de creație și de echipamente tehnice necesare pentru realizarea emisiunilor în limbile română sau rusă și în formatul prevăzute de proiect (format Duplex);
 • o descriere, preferabil cu referinţe la date oficiale, a structurii populaţiei în zona acoperită de emisie după naţionalităţile de bază, limba maternă şi limba în care se vorbeşte de obicei;
 • o descriere a echipamentului tehnic din dotare
 • asigurarea condiţiilor tehnologice care vor permite realizarea emisiunilor în regim „duplex” cu un studio de televiziune din Chişinău
 • o descriere a experienţei anterioare în producerea emisiunilor de dezbateri în regim „duplex”, anexând un CD cu 2-3 exemple relevante de asemenea emisiuni.

2. dosarul este complet;
3. dosarul este depus până la termenul-limită, prevăzut de prezentul anunț.

Jurizarea dosarelor:
Calitatea dosarelor de participare la concurs şi relevanţa în raport cu scopul şi obiectivele proiectului vor fi evaluate de un grup de experți desemnat ad-hoc în acest scop de către Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.
Rezultatele evaluării dosarelor vor fi anunțate până la sfârşitul lunii decembrie 2014. În cazul în care grupul de experți nu a reușit să selecteze numărul necesar de televiziuni pentru a derula proiectul, Programul Mass-Media, în 10 zile calendaristice, va anunța un concurs repetat.

Informaţie suplimentară. Televiziunile locale interesate pot solicita informaţii suplimentare cu privire la proiect prin email, la adresa icerevatii@soros.md.

Depunere dosare:
Dosarele urmează a fi depuse nu mai târziu de 19 decembrie 2014, ora 17.00 pe adresa: Chișinău, str. Bulgară, 32, Fundația Soros-Moldova; sau, în format electronic, la adresa icerevatii@soros.md.
Telefon de contact: 022 27 00 31. Coordonator proiect: Ion Cerevatîi.

*Emisiunea televizată în regim duplex presupune legătura audiovizuală în direct între două studiouri de televiziune, fiecare cu moderatorii şi invitaţii săi, conectate cu scopul abordării unei tematici specifice.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конкурс для местных/региональных телевидений

Программа Масс-Медия Фонда Сорос-Молдова объявляет конкурс для отбора 10 региональных телевидений в рамках проекта «Укрепление потенциала местных/региональных СМИ по использованию информационных технологий (эфирное, on-line и т.д. вещание) и социальных сетей для объективного информирования граждан о Соглашении об ассоциации с ЕС в целях демократического развития Республики Молдова». Проект финансируется Государственным Департаментом США.

Основная цель проекта: адекватное информирование граждан по вопросам демократического развития и Договора об ассоциации РМ – ЕС. Русскоязычная аудитория составит одну из важных целевых групп в рамках данного проекта.

Цели проекта:

 • повышение путем обучения потенциала местных/региональных телевидений по реализации интерактивных передач на разные темы в трех важных областях, касающихся Договора об ассоциации: экономическое сотрудничества, реформа юстиции, свободная торговля;
 • производство и выпуск в прямом эфире 30 передач на оговоренную тематику в формате дуплекс (телемост);
 • укрепление потенциала местных/региональных телевидений по адекватному информированию населения путем использования возможностей он-лайновой среды, социальных сетей и гражданской журналистики.
 • привлечение молодежи к инициативам региональных телевидений по развитию гражданской журналистики.

Условия участия в конкурсе:
В конкурсе может участвовать любое местное/региональное телевидение, в т.ч. из АТО Gagauz-Yeri и с Левобережья Днестра, которые вещают в эфирных частотах и располагают центральными офисами и производственными студиями в любой географической зоне Р.Молдова за исключением муниципия Кишинэу. Могут участвовать в конкурсе СМИ из Приднестровья которые являются он-лайн/Интернет-телевидениями.

Критерии приемлемости кандидата:

1. Участник представил досье, содержащее следующие документы:

 • заполненный формуляр для участия в конкурсе (находится здесь);
 • мотивационное письмо с обязательством, на добровольной основе, участвовать во всех мероприятиях предусмотренных проектом для достижения его цели;
 • письменное доказательство (копия лицензии) того, что лицензии на вещание действует в течение всего срока реализации проекта (до 2016 года включительно). Региональные станции у которых срок вещательной лицензии истекает раньше окончания 2016 года могут приложить к заявке на участие в конкурсе письменное обязательство о том что учреждение предпримет все необходимые меры для продления лицензии, в том числе в условиях возможного перехода Молдовы к цифровому вещанию;
 • письменное доказательство того, что участник располагает творческим персоналом и техническими возможностями, необходимыми для реализации передач на румынском или русском языках и в формате, предусмотренные проектом (формат дуплекса/телемоста) ;
 • описание, сопровожденное ссылками на официальные документы, структуры населения в регионе по основным национальностям, родному языку и языку на котором обычно разговаривает;
 • описание технического оснащения станции;
 • описание оборудования и других технологических возможностей которые обеспечат производство передач в режиме телемоста с прямым соединением с ТВ студией в Кишиневе;

2. досье содержит все документы;
3. досье подано в срок, установленный настоящим объявлением.

Оценка досье:
Качество досье участников и соответствие цели проекта будет оценивать группа экспертов, созданная для этой цели Программой Масс-Медия Фонда Сороса в Молдове.
Результаты конкурса будут объявлены до конца декабря 2014 года.
В случае, если группе экспертов не удастся отобрать необходимое для проекта количество участников, Программа по Масс-Медии объявит повторный конкурс в течении 10 календарных дней.

Подача заявок на участие в конкурсе:
Заявки могут быть поданы по адресу: г. Кишинэу, ул. Болгарская, 32; или по электронному адресу - icerevatii@soros.md.
Крайний срок подачи заявок: 19 декабря 2014 года, 17.00 часов.
Телефон для справок: 022 27 00 31. Координатор проекта Ион Череватый.