Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consultant coordonator de proiect ”Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media”

 Fundația Soros-Moldova implementează în anul 2018 proiectul „Asigurarea caracterului liber și corect al alegerilor parlamentare din 2018 prin educație electorală și monitorizarea transparenței procesului electoral”. În cadrul acestui proiect va fi acordat suport societății civile în eforturile de monitorizare a proceselor electorale, educarea și informarea alegătorilor în vederea asigurării caracterului liber și corect al alegerilor parlamentare planificate pentru toamna anului 2018. De asemenea proiectul își propune să instruiască profesioniștii din mass-media în materie de educație electorală și promovare și reflectare a alegerilor parlamentare în condițiile unui nou sistem electoral. Ținând cont de aceste obiective, activitățile proiectului sunt împărțite în două componente: „Componenta 1. Educarea alegătorilor și monitorizarea calității proceselor electorale” și „Componenta 2. Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media”. Principalele activități incluse în acest proiect urmează să fie implementate de organizațiile partenere, active în domeniile de educație a alegătorilor, monitorizare electorală și de consolidare a capacităților instituțiilor mass-media în perspectiva alegerilor parlamentare. În vederea coordonării eficiente a acestui proiect, Fundația Soros-Moldova anunță un concurs pentru angajarea unui consultant coordonator de proiect, care va fi responsabil de administrarea și implementarea activităților în cadrul Componentei 2 „Informarea cetățenilor și asigurarea accesului egal la mass-media”.

Componenta 2. Obiective specifice
Prin această componentă proiectul își propune să contribuie la informarea complexă și veridică a cetățenilor cu referire la sistemul electoral mixt, la concurenții electorali în circumscripțiile uninominale din mediul rural, la necesitatea de a participa în alegeri și de a vota conștient și informat.
1.       Activităţi de instruire:
·         Instruiri pentru jurniliștii de la toate tipurile de media, care să ofere suficiente cunoștințe teoretice și practice în vederea realizării de produse mediatice pe măsură să informeze beneficiarii, complex și veridic, asupra tuturor aspectelor ce vizează întregul proces electoral în condițiile sistemului mixt; realizarea și diseminarea unor asemenea produse mediatice;
·         Instruiri pentru jurniliștii de la toate tipurile de media, care să ofere suficiente cunoștințe teoretice și practice în vederea realizării de dezbateri electorale cu participarea concurenților electorali din circumscripțiile uninominale din mediul rural; realizarea și diseminarea unor asemenea produse mediatice;
·         Instruiri pentru jurniliștii de la toate tipurile de media, care să ofere suficiente cunoștințe teoretice și practice în vederea realizării de produse mediatice de educație electorală; realizarea și diseminarea unor asemenea produse mediatice.
 
2.       Activităţi de producere și diseminare pe toate căile disponibile a materialelor informaționale menite să explice beneficiarilor specificitatea sistemului electoral mixt, cu accent pe particularitățile votării în cicrumscripțiile uninominale din mediul rural;
 
3.       Producerea și diseminarea pe toate căile disponibile a dezbaterilor electorale cu participarea concurenților electorali din circumscripțiile uninominale din mediul rural;
 
4.       Producerea și diseminarea pe toate căile disponibile a produselor mediatice de educație electorală.
 
Beneficiari:
-       Instituțiile mediatice locale/regionale care operează în circumscripții uninominale din mediul rural;
-       Cetățenii cu drept de vot din circumscripțiile uninominale din mediul rural unde operează instituțiile mediatice locale/regionale;
-       Oricine este interesat de activitatea mass-media în perioade electorale.
 
Descrierea responsabilităților pentru coordonator/consultant:
-          Inițierea și asigurarea unei comunicări eficiente cu organizațiile implementatoare; participarea la ședințele de planificare; convocarea ședințelor de lucru ori de câte ori este necesar; participarea, la necesitate, la ședințele convocate de organizațiile implementatoare ale Proiectului.
-          Coordonarea acțiunilor organizațiilor implementatoare pentru a conferi coerență și complementaritate activităților prevăzute de Proiect.
-          Oferire de consultanță la fiecare etapă de realizare a Proiectului.
-          Verificarea conformității activităților organizațiilor implementatoare scopului general al proiectului.
-          Monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de beneficiari în cadrul proiectelor de grant implementate ca parte integrantă a Proiectului.
-          Oferire de asistență persoanei responsabile de la Fundație la perfectarea contractului de grant și la primirea raportului narativ și financiar care reflectă realizarea Proiectului.
-          Inițierea și moderarea, la necesitate, a discuțiilor între organizațiile implementatoare și staff-ul Programului FSM.
-          Elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectelor și traducerea acestora și a altor materiale aferente în limba engleză.
-          Organizarea vizitelor de evaluare și pregătirea documentelor confirmative necesare.
-          Păstrarea și arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) în condiții corespunzătoare.
Cerințe față de candidați
-       Studii superioare și studii post-universitare/masterat în domeniul jurnalismului și științelor de comunicare, științe politice sau alte domenii similare. Dovada studiilor de masterat sau de instruiri de scurtă durată la o universitate străină va constitui un avantaj.
-       Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul managementului proiectelor sau aflarea într-o funcție cu responsabilități similare în cadrul sectorului neguvernamental.
-       Cunoaștere a legislației naționale electorale.
-       Cunoaștere a bunelor practici naționale și internaționale de activitate a mass-media în perioade electorale.
-       Cunoașterea bună și înțelegerea contextului socio-politic din Republica Moldova.
-       Experiență în elaborări de politici mediatice în reflectarea campaniilor electorale conform bunelor practici naționale și internaționale.
-       Experiență practică în activități similare celor pe care urmează să le realizeze organizațiile implementatoare ale Proiectului (a se vedea: Componenta 2. Obiectivele Specifice).
-       Experiență de lucru cu organizațiile neguvernamentale.
-       Abilități de planificare, organizare și coordonare a unor activități complexe, inclusiv abilități de elaborare a termenelor de referință, anunțurilor, contractelor, rapoartelor / rezumatelor, monitorizarea implementării activităților și proiectelor.
-       Capacități de vorbire și scriere fluentă în limbile română, rusă și engleză;
-       Abilități de evaluare a calității produselor mediatice;
-       Abilități de documentare și elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză.
-       Abilități bune de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel).
CONDIȚIILE DE ANGAJARE
Persoana selectată va fi angajată în bază de contract prestări servicii, pentru o perioadă de 10 luni (mai 2018 – februarie 2019). Disponibilitatea candidatului de a se afla în incinta Fundației Soros-Moldova cel puţin 15 ore pe săptămână pentru executarea obligațiilor contractuale va constitui un avantaj.
PREŢUL CONTRACTULUI
Prestatorul va primi 1400 USD  lunar, suma brută (contractuală).
DOSARUL PENTRU CONCURS VA CONȚINE:
-          CV-ul (inclusiv datele de contact a două persoane de referință)
-       Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru această poziție și demonstrând corespunderea experienţei și aptitudinilor aplicantului cu termenii de referință.
CONDIȚIILE DE PREZENTARE A DOSARELOR:
Persoanele interesate vor expedia dosarul complet în limba română la adresa Directorului Departamentului Mass-Media, Victoria Miron: vmiron@soros.md și la adresa: foundation@soros.md sau le vor depune în plic sigilat la recepția Fundației Soros-Moldova (str. Bulgară 32, Chișinău), cu mențiunea „Concurs angajare – Consultant coordonator Componenta Mass-Media ”.
Termen limită de depunere a dosarelor: Miercuri, 25 aprilie 2018, ora 17.00. Vor fi contactați doar candidații invitați la interviu care vor corespunde cerințelor de calificare.
Informații suplimentare la tel: 270031 persoana de contact: Victoria Miron, Director Departament Mass-Media.
Despre Fundația Soros-Moldova
Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare și sănătate publică.