Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

(TERMEN EXTINS) Licitație deschisă pentru achiziția șervețelelor îmbibate cu alcool de unică folosință pentru injecții

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor în cadrul proiectului „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei nr. MDA-H-PAS, intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia şerveţelelor îmbibate cu alcool (pentru injecţii) pentru care a fost emisă această invitaţie. În acest sens, ofertanţii sunt invitaţi să prezente oferta de preţ pentru:
- Lot 1: Şerveţele îmbibate cu alcool (pentru injecţii)

Valoarea de achiziţie – 16250 EUR.

Achiziţia va fi organizată prin intermediul Licitaţiei deschise (National Competitive Bidding (NCB)), procedură specificată în Ghidul Băncii Mondiale.

Caietul de sarcini, formularul ofertei cât şi modelul contractului pot fi accesate la linkurile de mai jos.

Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţ.

Oferta va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 27 00 31; Fax: (373 22) 27 05 07
În atenţia Elenei Vacarciuc

Se acceptă oferte primite prin poştă, curier sau aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova. Ofertele vor fi depuse în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele şi adresa ofertantului, numărul de referinţă al licitaţiei - 2015/HR/GFATM/07.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Fundaţia Soros-Moldova este 27 mai 2015, ora 16.30, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Fundaţia Soros-Moldova până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

Oferta va fi însoţită de mostre ale produsului ofertat. Oferta poate fi însoţită de cataloage şi/sau alte materiale ilustrative sau altă informaţie relevantă în Română, Engleză sau Rusă. Ofertele şi mostrele depuse nu se returnează, fiind dovada participării ofertanţilor la această procedură.

Preţurile pot fi indicate în lei moldoveneşti, euro sau dolari SUA.

Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

Toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare până la destinaţia finală vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.

Destinaţia finală: Produsele vor fi livrate, trimestrial, în baza Notei de comandă transmise furnizorului de Fundaţia Soros-Moldova, la organizaţiile ce desfăşoară activităţi de reducere a riscurilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Perioada de livrare va dura nu mai mult de 2 săptămâni din momentul anunţului de către Vânzător despre disponibilitatea livrării bunurilor. Prima livrare va avea loc nu mai târziu de 20 zile calendaristice de la data semnării contractului.

La evaluarea ofertelor, Fundaţia Soros-Moldova va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

  • (a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
  • (b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
  • (c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

Pentru a putea fi comparate, preţurile vor fi recalculate în euro la cursul Băncii Naţionale a Republicii Moldova la data limită de prezentare a ofertelor.

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului pentru o unitate de produs.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă minim 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la data limită de depunere menţionată.

Ofertanţii trebuie se facă cunoştinţă cu Codul de Conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global), care poate fi găsit pe www.soros.md/documents, iar participarea la concurs va fi calificată drept acord al furnizorului cu condiţiile Codului specificat.

Fundaţia Soros-Moldova va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat pentru o unitate de produs.

Fundaţia va încheia cu furnizorul un contract condiţionat prin care îşi rezervă dreptul de reziliere a contractului în orice moment în situaţia în care vor parveni plângeri din partea beneficiarilor referitor la calitatea produsului (minim 10 plângeri în scris), fără a recurge la demonstrarea deficienţilor de calitate prin expertize de laborator sau alte testări şi/sau expertize.

Companiile care au depus oferte pot participa la deschiderea plicurilor, care va avea loc la data de 27 mai 2015, ora 16.30. Orice modificare a datei sau orei de deschidere a ofertelor va fi anunţată companiilor participante.

Oferta va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:

  • copia licenţei de activitate
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii
  • certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional
  • copia ultimului raport financiar cu ştampila Direcţiei Generale pentru Statistică
  • Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării.

În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta va fi descalificată.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: acojocari@soros.md