Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale

На русском языке ниже

Fundația Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru dezvoltarea/crearea sau extinderea/diversificarea serviciilor sociale durabile adresate persoanelor din grupuri vulnerabile.

Context
Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale se desfășoară în cadrul Programului de granturi din proiectul “Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune” (Proiect). Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.
Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Scopul programului de granturi este de a oferi suport OSC pentru inițierea colaborării, dezvoltarea și implementarea în parteneriat cu autoritățile publice a serviciilor sociale reziliente necesare în comunitate.
Detalii cu privire la condițiile concursului sunt oferite în Termenii de referință, document care poate fi descărcat la mai jos (Documente).

Criterii de eligibilitate
Sunt eligibile organizațiile active în domeniul social nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Depunerea dosarului
Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea ”RFP 2021/PH-EU/1 - Concursul conceptelor de proiect”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 30 aprilie 2021, ora 14.00.

Sesiuni de informare
Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Concurs vor fi organizate sesiuni de informare online pentru clarificări și detalii.
Pentru a participa la sesiunile de informare, doritorii sunt rugați să se înregistreze completând următorul formular: Formular de participare la sesiuni de informare.

Documente

 

Materiale utile

Prezentări/ Презентации

 

Video/ Видео

 

 


 

КОНКУРС ПО ОТБОРУ ПРОЕКТНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

 

Фонд Сорос Молдова за счет финансовых ресурсов, предоставленных Европейским Союзом, объявляет Конкурс по отбору проектных концепций для развития/создания или расширения/диверсификации устойчивых социальных услуг для людей из уязвимых групп.

Контекст
Конкурс по отбору проектных концепций для развития социальных услуг проводится в рамках Программы грантов Проекта “Организации гражданского общества (ОГО) работают над улучшением социальных услуг” (Проект). Проект финансируется за счет средств Европейского Союза, софинансируется и внедряется Фондом Сорос-Молдова в партнерстве с Ассоциацией Keystone Moldova и AO Institutum Virtutes Civilis.
Проект направлен на расширение возможностей организаций гражданского общества (ОГО) в социальной сфере, чтобы стать сильными опорами в диалоге по социальной политике и в укреплении инклюзивного сообщества для уязвимых групп.

Цель программы грантов – оказать поддержку ОГО в налаживании сотрудничества, разработке и реализации в партнерстве с органами государственной власти устойчивых социальных услуг, необходимых в сообществе.

Подробная информация об условиях конкурса предлагается в Техническом задании – документ, который можно скачать ниже (документы).

Критерии отбора
Право на участие в конкурсе имеют активные некоммерческие организации, работающие в социальной сфере, зарегистрированные в Республике Молдова, аполитичные. Организации должны нести прямую ответственность за подготовку и управление проектом, не выступая в качестве посредников. Субгранты не поддерживаются.

Подача досье
Полное досье необходимо отправить на электронный адрес foundation@soros.md, с пометкой " RFP 2021/PH-EU/1. Конкурс по отбору концепций Проекта".
Досье, содержащие неполную информацию или поданные позже установленного срока, рассматриваться не будут.
Крайний срок подачи документов – 30 апреля 2021 г., 14.00.

Информационные сессии
Для ОГО, планирующих принять участие в конкурсе, будут организованы информационные онлайн-сессии для получения разъяснений и подробностей.
Для участия в информационных сессиях желающим предлагается зарегистрироваться, заполнив следующую форму: Форма участия в информационных сессиях.
Подробная информация о дате проведения онлайн-информационных сессий и о том, как подключиться, будет отправлена на зарегистрированные адреса электронной почты.
 

Документы

 

Materiale utile

Prezentări/ Презентации

 

Video/ Видео