Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Competiție pentru ONG-urile active în domeniul Reducerea Riscurilor

În scopul desfăşurării în condiţii optime şi în termenii stabiliţi a activităţilor planificate pentru anul 2015 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului „Activităţi comunitare în teren pentru grupurile vulnerabile” (Providing Community Outreach to Vulnerable Groups Project) finanţat din resursele GFATM, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) pentru anul 2015 de la organizaţiile active în domeniul Reducerea Riscurilor.

Programul Sănătate Publică (PSP) solicită cereri de finanţare din partea organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri) sau guvernamentale (OG) din Moldova, active în domeniul Reducerea Riscurilor, care vor asigura continuarea implementării activităţilor de reducerea a riscurilor în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) şi anume: utilizatorii de droguri injectabile (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi.

Prioritate vor avea cererile de finanţare care includ:

 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace şi seringi);
 • creşterea conştientizării şi educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare şi practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • creşterea accesului la serviciile de consiliere şi testare voluntară, îngrijire şi tratament;
 • creşterea conştientizării şi educarea partenerilor sexuali ai beneficiarilor privind riscul de infectare cu HIV;
 • distribuirea materialelor informaţionale şi organizarea activităţilor de instruire în vederea reducerii riscurilor (practicarea unui comportament fără risc);
 • activități de profilaxie a supradozărilor;
 • creşterea accesului la serviciile centrelor de prevenire, diagnostic şi tratament ITS şi la alte servicii de sănătate;
 • servicii gender-specifice
 • oferirea/referirea către alte servicii necesare.

Cererea de finanţare va include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiţiei;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia grupurile ţintă;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste şi măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2015.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare;
 • Bugetul (se va completa formularul plasat aici);
 • Chestionarul cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat aici);
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicaţi în derularea activităţilor solicitantului, inclusiv instituţia medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenţilor;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active şi au experienţă de lucru în domeniul Reducerea Riscurilor şi HIV/SIDA.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 31 octombrie, ora 16.00.

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la şedinţele juriului Programului Sănătate Publică. Cererile aprobate pentru finanţare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundaţiei Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundaţie şi ONG.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai tîrziu de 31 octombrie 2014, ora 16.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău, MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresele de email: foundation@soros.md şi vslobozian@soros.md.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Vitalie Slobozian, coordonatorul Subprogramului Reducerea Riscurilor/Programul Sănătate Publică, prin intermediul poştei electronice (vslobozian@soros.md) sau la telefon: 0 22 270031, 0 22 270031.