Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea unui Asistent Proiect în cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților mass-media locale din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE”

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv al celui audiovizual local.

În cadrul proiectului ”Consolidarea capacităților mass-media locală din Moldova pentru asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie obiectivă despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE” (septembrie 2014 – decembrie 2016) se urmăreşte consolidarea capacităţilor mass-media regională în utilizarea diverselor platforme de difuzare a informaţiei (emisie terestră, cablu, on-line, inclusiv reţelele sociale, în vederea informării obiective, veridice, nepărtinitoare şi relevante a cetăţenilor despre valorile democraţiei şi acordul de asociere cu UE semnat de Republica Moldova, pentru a sprijini populaţia ţării în efortul de dezvoltare democratică a Republicii Moldova şi înaintării pe calea integrării europene. Proiectul este realizat cu susţinerea Biroului pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor - DRL), Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Pentru implementarea cu succes a activităţilor din proiect, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs de selectare a unui Asistent Proiect în cadrul proiectului respectiv.

Responsabilităţi principale:

 • Să ofere asistenţă de documentare şi logistică necesară pentru evenimentele (ex. întruniri, instruiri, conferinţe) organizate în cadrul proiectului, în corespundere cu planul evenimentului respectiv aprobat de Directorul de program.
 • Să participe la procesul de planificarea activităţilor cu echipa de implementare, şi să elaboreze după caz documentele care rezultă în urma acestora.
 • faciliteze traducerea scrisă şi orală în/din engleză, română, rusădocumente aferente proiectuluila solicitarea directorului de program, coordonatorului de proiectsau partenerilor străini.
 • Să elaboreze diverse documente informative, analitice sau de altă natură în legătură cu Acordul de Asociere dintre Moldova şi UE care  au menirea de a facilita implementarea/ţine evidenţa/realizarea activităţilor/obiectivelor din proiect, inclusiv cele ce ţin de raportarea narativă şi financiară.
 • Să participe la elaborarea conceptului activităţilor de instruire la tematică Europeană pentru beneficiarii proiectului, inclusiv elaborarea seturilor de materiale informative cu privire la Acordul de Asociere dintre Moldova şi UE la tematica vizată de proiect.
 • Să ofere asistenţă directorului de program şi coordonatorului de proiect în pregătirea documentelor justificative pentruplata prestatorilor de servicii, inclusiv a celor străini, utilizînd sistemul informaticintern în corespundere cu procedurile Fundaţiei.
 • Să comunice politicos prin email sau în caz de necesitate - prin telefon cu persoanele cu care interacţionează în proiect, inclusiv cu partenerii străini ţinînd cont de limba de comunicare a acestora.
 • Să se documenteze privitor la serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia pînă la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative.
 • Să asigure păstrarea şi arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) aferente proiectului în condiţii corespunzătoare.
 • Să aplice metode de optimizare a proceselor de lucru proprii care ar spori eficienţa de implementare a activităţilor sau ar diminua posibilitatea producerii erorilor umane.
 • Să atenţioneze directorul de program şi coordonatorul de proiect asupra riscurilor sau dereglărilor depistate în procesul de lucru care ar putea perturba buna implementare a activităţilor din proiect.
 • Să folosească cu grijă bunurile şi echipamentul din program prevenind în măsura posibilităţilor deteriorarea/defectarea acestora.
 • Să respecte regulile din Ghidul Angajatului, prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea FSM şi toate directivele emise de organele decizionale ale FSM privind procedurile de lucru.
 • Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor deţinute.

Cerinţe:

 • Studii superioare de profil (ex. politici europene)
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză şi română, inclusiv a terminologiei din domeniul media şi politicilor europene (vorbit şi scris)
 • Utilizator PC avansat, cu abilităţi de cercetare în mediul online, abilităţi de utilizare a procesoarelor de text şi calcul tabelar

 Vor constitui un avantaj:

+ Cunoaşterea unor alte limbi de comunicare pe teritoriul R.M. şi limbi străine decât cele menţionate mai sus, în special limba rusă;

+ Stagieri, experienţă de lucru într-o organizaţie internaţională, în special într-o ţară europeană;

+ Experienţă în domeniul ONG.

Fundaţia Soros - Moldova îşi  rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitate de muncă. Candidaţii cu dosare incomplete pot fi respinşi doar în baza acestui criteriu.

Dosarul candidatului va include obligatoriu:
Scrisoarea de motivare în limba română
CV-ul
Formularul de candidatură completat
 
 • Etape de selecţie

1. Preselecţia
La această etapă vor fi analizate dosarele depuse în concurs şi selectată o listă scurtă de candidaţi care întrunesc cerinţele concursului şi au calificarea cea mai potrivită pentru îndeplinirea funcţiei respective în viziunea comisiei de concurs.

2. Testarea
În dependenţă de rezultatele preselecţiei, comisia de concurs poate decide testarea candidaţilor în materie de:
a. Abilităţi de scriere în limbile engleză, română, altele.
b. Abilităţi de utilizare a PC.

3. Interviul
În dependenţă de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi.

4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestaţiei candidaţilor la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Asistent Proiect.

Prevederi speciale
Candidatul selectat va fi angajat de FSM prin contract de muncă (full-time) până la 31 decembrie 2015 cu posibilitatea prelungirii contractului până la finalizarea proiectului. Salariul de funcţie va fi stabilit în limitele bugetului disponibil.

Depunerea dosarelor
Persoanele interesate vor depune dosarele într-un plic sigilat cu menţiunea „Concurs Program Mass-media: Asistent Proiect”, nu mai târziu de 13 februarie 2015, ora 17.00, la Fundaţia Soros-Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova. Dosarele pot fi expediate şi în format electronic pe adresa icerevatii@soros.md. 
Fundaţia nu poate garanta confidenţialitatea informaţiei în cazul depunerii dosarelor pentru concurs în format electronic.

(UPDATE 20 februarie 2015)

În conformitate cu condiţiile concursului, pentru etapa urmatoare au fost selectaţi 7 candidaţi. Aceştia au fost informaţi prin intermediul poştei electronice.

Candidatii selectati sunt invitati Luni, 23 februarie, la ora 14:00 la sediul Fundatiei Soros - Moldova, str.Bulgara 32, pentru testarea cunostintelor de limba engleza. Candidatii se vor prezenta cu actul de indentitate (buletin).

(UPDATE 09 martie 2015)

În urma analizei dosarelor depuse în concurs, probelor de testare scrisă la limba engleză şi interviu, comisia de concurs a decis organizarea unei runde suplimentare de terstare la limba engleză şi interviu. Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi prin email.

(UPDATE 13 martie 2015)

În urma probei suplimentare la limba engleză, comisia de concurs a decis anunţarea repetată a concursului pentru poziţia de Asistent Proiect. Anunţul repetat poate fi găsit aici.

Contacte:
Victoria Miron, Director de program, vmiron@soros.md  
Ion Cerevatîi, Coordonator proiect, icerevatii@soros.md