Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Asociația Obștească „Moldova AID” invită operatori economici pentru participarea la concursul pentru executarea lucrărilor de edificare a unei construcții

 
1.     Autoritatea contractantă: Asociaţia Obştească „Moldova AID”
2.     IDNO: 101362006425
3.     Adresa: orașul Rîșcani, MD-5600, str. Luceafărul 26, Complexul ”Phoenix”
4.     Date de contact: GSM 061037380, e-mail: director.moldovaaid@gmail.com
5.     Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: Efectuarea lucrărilor de edificare a construcției acoperite cu suprafață aproximativ 400 m2, cu un bazin hidroterapeutic.
Construcția se află pe adresa - orașul Rîșcani, MD-5600, str. Luceafărul 26, Complexul ”Phoenix”
Nr.
d/o
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
Valoarea estimată a lucrărilor (TVA 0)
1.
825.000,00 MDL
6.     Oferta financiară va fi calculată și prezentată fiind aplicată cota 0 TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate de Asociaţia Obştească „Moldova AID” ofertantului la semnarea contractului.
7.     Termenii și condițiile de executare solicitați: până la 31 mai 2021.
8.     Documentele de calificare/selecție pentru operatorii economici: vor fi prezentate în mod obligatoriu
Nr. d/o
Descrierea criteriului
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/ cerinței
1.
Oferta
 
Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
2.
Toate devizele locale aferente ofertei
Original, confirmat prin aplicarea (Forma 3, 5, 7);
3.
Certificat de înregistrare
 
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
4.
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
 
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
5.
Informații generale despre ofertant (Denumire, perioada existenței pe piață, adresa juridică, nr. de angajați, date de contact ,etc)
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei (formularul F3.7 din DS)
6.
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei (formularul F3.12 din DS)
7.
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei (formularul F3.11 din DS)
8.
Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
9.
Raportul financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (2020)
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
11.
Adeverința șefului de șantier precum că este atestat în protecția muncii
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
12.
Dovezi privind experiența similară în lucrări
Copie a contractului cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract și scrisori de recomandare (min 3)
13.
Garanția de bună execuție în cuantum de 5%
Garanție pentru buna execuție, conform formularului F 3.3 „Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de preturi"
14.
Graficul de executare a lucrărilor
 
Formularul F 3.3 din DS.Original. aplicarea semnăturii și ștampilei
(până la 31.05.2021)
15.
Declarație de conduită etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere
Formularul F3.6. aplicarea semnăturii și ștampilei
16.
Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari
Formularul F3.8. aplicarea semnăturii și ștampilei
17.
Certificate de conformitate a materialelor utilizate
Copie, aplicarea semnăturii și ștampilei
Neprezentarea unui document din lista enumerată mai sus sau completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare și descalificarea operatorului economic.
 
9.     Modalitatea de depunere a formularelor ofertei: Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate la pct.7 în următorul mod:
Ofertele (tehnică și financiară) se vor depune la sediul asociației sau expediate prin poștă în plic sigilat cu amprenta ștampilei pe ofertă și verso-ul plicului.
Adresa de expediere: orașul Rîșcani, MD-5600, str. Luceafărul 26, Complexul ”Phoenix”
Se acceptă expedierea copiilor scanate a ofertelor și documentelor de calificare prin e-mail pe adresa electronică director.moldovaaid@gmail.com
 
10. Perioada de actualizare/clarificare: Operatorii economici pot adresa întrebări de clarificare referitoare la obiectul achiziției la datele de contact indicate în punctul 4 al acestei invitații în termen de 7 zile de la plasarea anunțului.
11. Termenul limită de prezentare a ofertelor:
până la: ora 17:00
pe: 22 februarie 2021
12. Termenul de valabilitate a ofertelor: Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.
13. Termenul de valabilitate a contractului - 31/05/2021
14. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor de reparație: Cel mai scăzut preț
15. Deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi deschise în cadrul unei ședinte organizate public, în data de 23 februarie 2021, ora 11.00, la sediul Asociației (indicat în punctul 3 al invitației) la care sunt invitați toți ofertanții. La ședință se va putea participa deasemenea online (zoom), link-ul de participare va fi expediat către fiecăre participant, la solicitare.
16. Examinarea ofertelor: Ofertele vor fi examinate de către grupul de lucru creat de Asociaţia Obştească „Moldova AID”. Grupul de lucru are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. În cazul unei oferte care are un preț evident scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, grupul de lucru are obligația de a solicita, în scris detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și  de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
a.     oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
b.     ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate;
c.      ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;
d.     oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru Asociaţia Obştească „Moldova AID”;
e.     explicațiile solicitate nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative solicitate de grupul de lucru.
17. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: anunț publicat în ziarele naționale „Logos Press” și „Gazeta Satelor”
18. Perioada de garanție a lucrărilor efectuate: Perioada minimă a garanției este de 5 ani. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada minimă de garanție prevăzută se resping de către grupul de lucru.
19. Clarificări: Pentru întrebări și clarificări puteți să ne contactați prin email la adresa electronică director.moldovaaid@gmail.com, sau telefon GSM 061037380.
 
 
 
Conducătorul grupului de lucru Tilipeț Lucian