Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova anunță concurs repetat pentru ocuparea postului de asistent în departamentul Mass-Media și Cultură

Denumire post vacant: Asistent(ă) program, Departamentul Mass-Media și Cultură

Instituție: Fundația Soros-Moldova (FSM)

 

Oraș: Chișinău

 

Ocupație: norma întreagă

 

Așteptăm să te alături echipei Fundației Soros-Moldova, deoarece suntem în permanență în căutarea unor oameni dedicați, talentați, care ne împărtășesc viziunea. În linii mari, asistentul de program este persoana care își asumă, împreună cu directorul și managerul de departament, responsabilitatea pentru implementarea strategiei FSM în domeniul mass-media și politici culturale şi de implementarea eficientă a proiectelor iniţiate conform acestei strategii. Comunicarea eficientă și suportul acordat partenerilor și beneficiarilor proiectelor reprezintă o componentă importantă pentru succesul programelor implementate în cadrul departamentului.

 

Descrierea postului vacant

 

Persoana va fi selectată avînd in vedere o serie de competențe și aptitudini-cheie:

 

Cerințe obligatorii față de candidați:

·      Studii superioare finalizate;

·      Experiență de muncă de minimum 1 an;

·     Cunostințe operare PC;

·      Foarte bună stăpînire a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);

·     Cunoștințe de limbă engleză, la nivel avansat;

·    Cunoștințe de limbă rusă, la nivel mediu;

·     Bună stăpînire a pachetului Google Docs, Sheets, Slides și Forms și cunoștințe de operare a unui sistem electronic de evidență și gestionare a granturilor vor fi considerate un avantaj;

·     Competențe în comunicare verbală și prezentare publică;

·      Experiență în activități de management general/management financiar/administrare va constitui un avantaj.

Competențe:

Pentru a putea face față cerințelor, asistentul de program în cadrul departamentului va trebui să dea dovadă de:

·      Capacitate de integrare intr-o echipă;

·      Caracter sociabil;

·      Reactivitate, responsabilitate și flexibilitate, precum și motivație de a se perfecționa;

·      Dinamism și rigoare;

·     Abilitatea de a lucra eficient și a respecta termenele prestabilite;

·      Sociabilitate și sensibilitate culturală, capacitatea de a lucra în medii ce presupun interacțiunea cu diverse părți interesate.

Candidatul ideal este:

·     Persoană organizată, disciplinată, responsabilă, implicată, cu inițiativă și putere de convingere;

·      Persoană cu atenție la detalii și capacitate de analiză;

·      Persoană cu abilități organizatorice și de planificare;

·    Persoană cu bune abilități de comunicare atît cu membrii echipei FSM, cât si cu părțile interesate în proiecte (autorități publice, parteneri, beneficiari de susținere financiară, furnizori de materiale și servicii etc.)

Responsabilități:

·     asistent de program din cadrul departamentului;

 

·       participă la planificarea, organizarea și urmărirea activităților aferente proiectelor operaționale implementate de departament;

·    participă la gestionarea bugetelor proiectelor operaționale și la monitorizarea valorificării lor eficiente;

·    participă la subcontractarea, atunci cînd este cazul, a prestatorilor de servicii, conform procedurilor interne ale FSM;

·      oferă consultanţă persoanelor/instituțiilor interesate în solicitarea unui grant;

·      informează aplicanţii la grant despre deciziile Juriului / Senatului;

·     asistă directorul și managerul de departament la executarea deciziilor Juriului / Senatului referitor la proiectele aprobate, începînd cu perfectarea contractului de grant şi terminînd cu primirea raportului financiar cu privire la realizarea proiectului;

·      duce evidenţa mijloacelor financiare şi a obligaţiunilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate;

·     evaluează respectarea de către beneficiari a condițiilor și termenelor contractelor de grant, monitorizează activitățile și resursele, pentru a diminua riscurile și a sesiza oportunitățile;

·      efectuează vizite de monitorizare și întocmește rapoarte privitor la evoluția proiectelor;

·      stabilește și menține o relație profesională cu beneficiarii și partenerii de implementare a proiectelor;

·    menține o bună cooperare cu membrii echipei FSM și se implică în gestionarea problemelor apărute pe parcursul implementării proiectelor;

·      asistă echipa de proiect în pregătirea și desfășurarea prezentărilor publice;

·   participă la elaborarea condiţiilor concursurilor publice, a materialelor însoţitoare pentru programele din domeniu şi asigură transmiterea acestora către sursele de informare a publicului;

·      întreţine relaţii de comunicare cu experţii şi membrii juriului privind orarul şi activitatea lor;

·     poartă, împreună cu echipa departamentului, responsabilitatea pentru corectitudinea documentaţiei legată de proiectele implementate şi a celei financiare;

·      respectă regulile din Ghidul Angajatului, prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea FSM;

     păstrează confidenţialitatea anumitor informaţii importante.

 

Fundația Soros-Moldova oferă:

·      salariu competitiv (salariul va fi negociat individual, în dependență de calificarea candidatului și posibilitățile Fundației);

·     condiții de muncă într-un climat profesional și prietenos;

     posibilitate de avansare.

 

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în baza contractului individual de muncă pentru perioada februarie 2020 – 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire a acestuia în funcție de rezultatele evaluării de la sfîrșit de an.

 

Procedura de participare la concurs: persoanele interesate trebuie să prezinte dosarul de angajare care va conține:

·       CV-ul; 

·       scrisoare de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă.

În scrisoarea de intenție se va mai indica următoarea informație:

- așteptările salariale (salariul net solicitat după reținerea tuturor taxelor și impozitelor angajatorului și angajatului)

- datele de contact a două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și informația de contact (foști/actuali angajatori, alte persoane care sunt în măsură să ofere recomandări în susținerea candidatului)

 

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: luni, 3 februarie 2020; ora 17.00. Dosarul de participare trebuie completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa  recruitment@soros.md (subiectul mesajului – Post vacant, Asistent Departament Mass-Media) sau la adresa Fundației din str. Bulgară nr. 32, MD 2001, Chișinău (în atenția Victoriei Miron, Director de Departament). 

 

Vor fi evaluate doar dosarele complete depuse pînă la expirarea termenului limită. 

 

Pentru informații suplimentare contacțați: Victoria Miron, Director Departament Mass-Media și Cultură, vmiron@soros.md; Adrian Bivol, Coordonator Program Mass-Media și Cultură, abivol@soros.md, tel: 022  270031, 022 274480.

 

La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele de mai sus. Persoanele care vor fi pre-selectate vor fi invitate pentru cea de-a doua etapă - interviul și probele scrise.

Candidații vor fi anunțați prin email cu privire la rezultatul obținut. 

 

Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării și consolidării valorilor unei societăți deschise, bazate pe democrație, supremația legii și respectarea drepturilor omului.