Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț angajare: director de proiect în cadrul Departamentului Sănătate Publică

Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Molodova implementează, în perioada februarie 2018-ianuarie 2021, proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul are drept scop să fortifice promovarea și implementarea soluțiilor inovatoare de către organizațiile societății civile, în parteneriat cu autoritățile guvernamentale, pentru a avansa incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor vulnerabili.

 
Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea organizațiilor societății civile din țară, permițându-le să dezvolte un dialog constructiv și parteneriate de lungă durată cu autoritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, inovatoare, durabile și articulate nevoilor și priorităților identificate. Activitățile incluse în acest proiect vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea abilităților părților interesate de a se implica în programe de responsabilitate socială, acordându-se o atenție specială dezvoltării și furnizării serviciilor sociale. În plus, activitățile proiectului vor contribui la avansarea reformei de dezinstituționalizare și la creșterea coeziunii sociale dintre autorități și sectorul civil.
În acest context, Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru poziția de Director de proiect. Directorul de proiect, sub supervizarea directă a directorului Departamentului Sănătate Publică, va contribui la implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor planificate în proiect.
 
Fundația Soros-Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naţionalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 
Durata proiectului: 36 luni
 
Principalele responsabilități:
 
 • Pregătește, organizează și asigură implementarea activităţilor planificate în cadrul proiectului;
 • Coordonează organizarea activităților din cadrul proiectului;
 • Asigură comunicarea cu partenerii, contractorii și beneficiarii proiectului;
 • Efectuează deplasări în afara mun. Chișinău, în scopul organizării şi monitorizării activităţilor de proiect;
 • Participă la colectarea, analiza și raportarea datelor ce țin de implementarea proiectului;
 • Acordă sprijin echipei de management în realizarea achizițiilor prevăzute în proiect conform procedurilor interne ale Fundaţiei Soros-Moldova;
 • Înregistrează documentele relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrează datele contabile;
 • Oferă sprijin logistic și administrativ în cadrul proiectului.
 
Cerințe față de candidații eligibili:
 
 • Studii superioare, preferabil în domeniul socio-umanistic, dar vor fi acceptate și dosarele celor cu studii în management (diploma de master va constitui un avantaj);
 • Minim trei ani de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii programului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii (capacitățile de operare cu sisteme de evidență contabilă vor constitui un avantaj);
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse (oral şi scris);
 • Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
 • Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate. 
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet. 
Dosarul pentru concurs va conține:
 
 • CV-ul candidatului
 • Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte), cu indicarea a 2 persoane care pot face recomandări (Numele, funcţia si instituţia în care activează şi datele de contact (telefon, e-mail).
 • Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitatea de muncă. 
Etapele concursului
 
1. Preselecţia
La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate în termenii de referinţă și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
·         calificarea profesională
·         experiență relevantă
·         referințe
 
2. Testarea
La etapa respectivă vor fi invitați doar candidații preselectați. Persoanele invitate la această etapă vor completa un Formular.
 
3. Interviul
În funcție de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi, care vor fi anunţați despre data şi locul desfășurării interviului.
 
4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestaţiei candidaţilor la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Director de proiect
 
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română, la adresa de email: foundation@soros.md sau să depună dosarul la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chișinău, cu menţiunea „Programul Sănătate Publică. Pentru concurs/director de proiect”până la 22 iunie 2018, ora 13.00.