Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi pentru instruire în domeniul îngrijirilor paliative

Evoluţia îngrijirilor paliative în lume a înregistrat un moment crucial pe 24 mai 2014. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a adoptat, în cadrul Adunării Mondiale pentru Sănătate, o rezoluţie istorică, prima care formulează recomandări generale pentru îmbunătăţirea accesului la îngrijiri paliative în lume.

Recomandările OMS includ asigurarea integrării serviciilor de îngrijiri paliative în structura și finanțarea serviciilor naționale de sănătate la toate nivelurile de asistenţă. Pentru a asigura un răspuns adecvat la nevoia de servicii, capacitarea resurselor umane este esenţială, inclusiv educația și instruirea personalului din serviciile de sănătate.

Recomandările Rec (2003) 24 a Comitetului de Miniştri ai statelor membre privind îngrijirea paliativă, subliniază importanţa majoră a recunoaşterii academice a îngrijirii paliative, inclusiv  includerea acesteia în curicula de pregătire de bază, precum şi în cea de instruire continuă a personalului din serviciile de sănătate.

Programul Sănătate Publică în colaborare cu Fundaţiile pentru o Societate Deschisă anunţă un concurs privind selectarea cererilor de finanţare care vor contribui la pregătirea adecvată (de bază şi continuă) a personalului din serviciile de sănătate în domeniul îngrijirilor paliative.

Invităm organizaţiile interesate să expedieze cereri de finanţare la adresa Fundaţiei Soros-Moldova.

Cererea de finanţare va include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiţiei;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste şi măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare;
 • Bugetul (se va completa formularul plasat aici);
 • Chestionarul cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat aici);
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicaţi în derularea activităţilor solicitantului după caz;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenţilor;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 13 noiembrie, ora 15.00.

 

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la şedinţele juriului Programului Sănătate Publică. Cererile aprobate pentru finanţare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundaţiei Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundaţie şi solicitantul cererii de finanţare.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 13 noiembrie 2014, ora 15.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău, MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresele de e-mail: foundation@soros.md și lgherman@soros.md .

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Liliana Gherman, directorul Programului Sănătate Publică, prin intermediul poştei electronice  la lgherman@soros.md sau la telefon: 0 22 270031, 0 22 270031.