Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Competiție pentru ONG-urile active în domeniul Reducerea Riscurilor

În scopul desfăşurării în condiţii optime şi în termenii stabiliţi a activităţilor planificate pentru anul 2016 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV, finanțat din sursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM), Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) pentru anul 2016 de la organizaţiile active în domeniul Reducerea Riscurilor.

Proiectul Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (PAS), Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii (UCIMP), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Ministerul Sănătății și organizațiile active în domeniul HIV şi are drept scop reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului infecției HIV asupra persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA.

Programul Sănătate Publică (PSP) solicită cereri de finanţare din partea organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri) sau guvernamentale (OG) din Moldova, active în domeniul Reducerea Riscurilor, care vor asigura continuarea implementării activităţilor de reducerea a riscurilor în cadrul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI) şi anume: utilizatorii de droguri injectabile (inclusiv din penitenciare), persoanele care prestează servicii sexuale contra plată, bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi.

Sunt eligibile pentru finanțare cererile care includ următoarele activități:

1. Proiecte de prevenire HIV în grupurile cu risc sporit de infectare:

 • oferirea/schimbul de echipamente sterile de injectare (ace şi seringi);
 • creşterea conştientizării şi educarea utilizatorilor privind riscul de infectare cu HIV (folosirea echipamentului steril de injectare şi practicarea unui comportament sexual fără risc);
 • distribuirea de prezervative;
 • creşterea accesului la serviciile de consiliere şi testare voluntară, îngrijire şi tratament;
 • creşterea conştientizării şi educarea partenerilor sexuali ai beneficiarilor privind riscul de infectare cu HIV;
 • distribuirea materialelor informaţionale şi organizarea activităţilor de instruire în vederea reducerii riscurilor (practicarea unui comportament fără risc);

2. Proiecte specifice adresate femeilor consumatoare de droguri și profilaxia supradozărilor:

 • servicii gender-specifice;
 • creşterea accesului la serviciile centrelor de prevenire, diagnostic şi tratament ITS şi la alte servicii de sănătate;
 • oferirea/referirea către alte servicii necesare;
 • activități de profilaxie a supradozărilor.

Pentru activitățile prevăzute la punctele 1 și 2 urmează a fi prezentate cereri separate.

Cererile de finanţare vor include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiţiei;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia grupurile ţintă;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste şi măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Proiectele vor fi implementate pe parcursul anului 2016.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanţare (se va completa formularul plasat aici);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat aici);
 • Chestionarul cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat aici);
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicaţi în derularea activităţilor solicitantului, inclusiv instituţia medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenţilor;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active şi au experienţă de lucru în domeniul Reducerea Riscurilor şi HIV/SIDA.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 5 octombrie 2015, ora 16.00.

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la şedinţele juriului Programului Sănătate Publică. Cererile aprobate pentru finanţare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundaţiei Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundaţie şi ONG.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 5 octombrie 2015, ora 16.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău, MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresele de email: foundation@soros.md şi vslobozian@soros.md.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor elaborate, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Vitalie Slobozian, coordonatorul Subprogramului Reducerea Riscurilor/Programul Sănătate Publică, prin intermediul poştei electronice (vslobozian@soros.md) sau la telefon: 0 22 270031, 0 22 270031.