Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Competiție pentru ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA

În scopul desfășurării în condiții optime și în termenii stabiliți a activităților planificate pentru anul 2016 în cadrul Programului Sănătate Publică/sub-program Reducerea Riscurilor, conform proiectului Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV, finanțat din sursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM), Fundația Soros-Moldova anunță colectarea cererilor de finanţare (propunerilor de proiect) pentru anul 2016 de la organizațiile active în domeniul HIV/SIDA. 

Proiectul Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (PAS), Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii (UCIMP), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Ministerul Sănătății și organizațiile active în domeniul HIV şi are drept scop reducerea morbidităţii, mortalităţii şi impactului infecției HIV asupra persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA.

Programul Sănătate Publică (PSP) solicită cereri de finanțare din partea organizaţiilor non-guvernamentale (ONG-uri) din Moldova, active în domeniul HIV/SIDA, care vor contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor infectate cu HIV/SIDA prin promovarea şi sporirea aderenţei la tratamentul ARV şi sporirea calităţii serviciilor psiho-sociale prestate persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA.

Sunt eligibile pentru finanțare cererile care includ următoarele activități:

 • activităţi de informare, educare, comunicare pentru persoanele infectate/afectate de HIV, femeile cu HIV gravide, familiile discordante (promovarea sănătăţii şi a unui mod de viaţă sănătos, tratamentul ARV, promovarea aderenţei la terapia ARV);
 • servicii de consiliere psihologică, de la egal la egal, servicii de reabilitare psiho-socială, recuperare, reintegrare socială;
 • dezvoltarea potenţialului grupurilor de iniţiativă şi a grupurilor de suport reciproc pentru PHS;
 • oferirea/referirea către alte servicii necesare.

Cererile de finanţare vor include:

 • Analiza critică şi documentată a situaţiei în domeniul de intervenţie;
 • Scopuri şi obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia şi metodele de implementare realiste şi clare, de pe urma cărora vor beneficia PHS;
 • Plan de acţiune coerent şi clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări şi durabilităţii proiectului;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Analiza riscurilor şi soluţii de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare şi de experienţă pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activităţile planificate.

Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2016.

Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Relevanţa obiectivelor şi activităţilor proiectului cu priorităţile programului de granturi;
 • Conţinutul cererii de finanţare;
 • Experienţa organizaţiei aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experienţa în domeniul HIV/SIDA sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resurse umane;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate.

Dosarul solicitantului va include următoarele documente:

 • Cererea de finanțare (se va completa formularul plasat aici);
 • Bugetul (se va completa formularul plasat aici);
 • Chestionarul cu privire la abilităţile de administrare a grantului (se va completa formularul plasat aici);
 • CV-urile directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanţare, confirmat de consiliul de administrare al organizaţiei sau a constituenților;
 • Lista fondatorilor, componenţa consiliului director al organizaţiei;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei şi a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizaţiei (dacă există);
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizaţiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experienţă de lucru în domeniul HIV/SIDA.

Termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare (proiectelor) este 5 octombrie 2015, ora 16.00.

Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședințele juriului Programului Sănătate Publică. Cererile aprobate pentru finanțare de către Juriul Programului Sănătate Publică/Senatul Fundației Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.

Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 5 octombrie 2015, ora 16.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chişinău, MD-2001, Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică.

Cererile de finanţare pot fi remise şi în formă electronică, la adresele de email: foundation@soros.md și abordeianu@soros.md.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor elaborate, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directorul de proiect Angelica Bordeianu, prin intermediul poştei electronice (abordeianu@soros.md) sau la telefon: 022 270031.