Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Program de granturi: Activități pentru populația afectată de TB din grupurile de risc și greu accesibile

În scopul organizării activităților planificate pentru anul 2020 în cadrul Departamentului Sănătate Publica, în conformitate cu Planul de activități pentru implementarea grantului consolidat de continuare pentru anii 2018-2020, finanțat din resursele Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei, Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de sub - recipient a resurselor financiare și facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităților de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (TB), anunță o competiție deschisă pentru colectarea cererilor de finanțare (propunerilor de proiect) care vor contribui la mobilizarea comunitară pentru controlul tuberculozei în Municipiul Bălți.
Prin intermediul competiției, Departamentul Sănătate Publică, își propune să continue finanțarea activităților care urmăresc sporirea aderenței la tratamentul TB, asigurarea diagnosticării TB precoce și acces mai bun la activități de informare și educare pentru grupurile greu accesibile (utilizatori de droguri injectabile, lucrătoarele sexului, persoane care trăiesc cu HIV) din municipiul Bălți.
 
În cadrul competiției urmează a fi finanțate solicitările care vor include:
 • Activități în teren (outreach) de informare, screening, depistare precoce a TB pentru grupurile de populație cu risc sporit de infectare și îmbolnăvire TB greu accesibile din municipiul Bălți - utilizatori de droguri injectabile, lucrătoarele sexului, persoane cu HIV;
 • Activități de suport privind simptomele, tratamentul TB, aderența la tratament, evitarea întreruperilor în tratament pentru pacienții cu TB și persoanele din grupurile de risc;
 • Activități de suport social a persoanelor cu TB cu risc sporit de întrerupere (cu implicarea APL, echipelor multidisciplinare, serviciilor de asistență socială, bisericii, liderilor comunitari neformali etc., participarea la elaborarea Planului de însoțire centrat pe nevoile pacientului TB).
Activitățile urmează a fi implementate în colaborare cu instituțiile medicale/medicul ftiziopneumolog/Centrele Comunitare. Confirmarea colaborării între ONG și instituția medicală poate fi făcută printr-o scrisoare de suport sau un acord de colaborare. ONG-ul va colabora pe parcursul implementării proiectului cu echipa de monitorizare și evaluare (M&E) a Programului Național de Control al Tuberculozei (IFP).
 
 Cererea de finanțare va include:
 • Analiza critică și documentată a situației în domeniul de intervenție;
 • Scopuri și obiective corelate cu obiectivele competiției;
 • Strategia și metodele de implementare realiste și clare, de pe urma cărora vor beneficia pacienții cu TB;
 • Plan de acțiune coerent și clar descris, care să contribuie la asigurarea bunei implementări și durabilității proiectului;
 • Rezultate realiste și măsurabile;
 • Analiza riscurilor și soluții de atenuare a acestora;
 • Resurse umane cu nivel corespunzător de calificare și de experiență pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului corelat cu activitățile planificate.
Cererea de finanțare va include activități pentru perioada august – decembrie 2020. Buget disponibil 110,000 MDL.
Cererile de finanțare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:
 • Relevanța obiectivelor și activităților proiectului cu prioritățile programului de granturi;
 • Conținutul cererii de finanțare;
 • Experiența organizației aplicante în gestionare de proiecte, inclusiv experiența în domeniul tuberculozei sau lucrului cu grupuri vulnerabile;
 • Resursele umane;
 • Bugetul proiectului și analiza raportului cost-eficacitate.
 •  
Dosarul solicitantului va include următoarele documente:
 • Cererea de finanțare (va fi completat formularul din link);
 • Bugetul în MDL (va fi completat formularul plasat la adresa: http://www.soros.md/documents);
 • Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului (se va completa formularul plasat la adresa: http://www.soros.md/documents);
 • CV-ul directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului;
 • Scrisoare de suport din partea tuturor partenerilor implicați în derularea activităților solicitantului, inclusiv instituția medicală teritorială;
 • Raportul pentru ultimul an de activitate cu indicarea surselor de finanțare;
 • Lista fondatorilor, componența consiliului director al organizației;
 • Copia certificatului de înregistrare a organizației și a statutului ei (într-un singur exemplar);
 • Ultimul raport de audit privind activitatea organizației (dacă există);
 • Alte materiale pe care le considerați necesare.
Eligibile pentru a participa în cadrul acestui concurs deschis de granturi sunt organizațiile neguvernamentale apolitice, nonprofit, constituite în Republica Moldova, care sunt active și au experiență de lucru în domeniul TB și cu grupuri vulnerabile.
 
Termenul limită de prezentare a cererilor de finanțare (proiectelor) este 3 august 2020, ora 11.00. 
 
Examinarea cererilor remise va fi efectuată la ședințele Juriului Departamentului Sănătate Publică/Senatului Fundației. Cererile aprobate pentru finanțare de către Juriul Departamentului Sănătate Publică/Senatul Fundației Soros-Moldova vor face subiectul unui contract de grant între Fundație și ONG.
Dosarul complet, în limba română, va fi prezentat, nu mai târziu de 3 august 2020, ora 11.00 la adresa: str. Bulgară 32, Chișinău MD-2001, Fundația Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică sau pot fi remise și în formă electronică, la adresa de email: foundation@soros.md
 
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi luate în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepția fotografiilor și copiilor lucrărilor artistice, materialelor video și audio.

 

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la directorul de proiect Svetlana Hangan, prin intermediul poștei electronice (shangan@soros.md).