Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs deschis pentru funcţia de asistent proiect în cadrul programului Mass-Media (UPDATE 03.02.2014)

Data limită de prezentare a ofertelor 17 ianuarie 2014 ora 11:00

 
Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali pentru o Societate Informată, Guvernare Participativă şi Responsabilă” susţinut de Guvernul Suediei şi implementat de programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM), urmăreşte consolidarea unei reţele de 14 televiziuni locale, membre ale Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali „Meridian”, inclusiv din Transnistria şi Găgăuzia pentru asigurarea independenţei editoriale, pluralismului şi durabilităţii sectorului TV regional. Proiectul urmăreşte sporirea capacităţii mediei regionale de a contribui la transparenţa decizională locală, oferirea unei surse de informare veridice şi obiective în abordarea temelor de interes public şi cu impact în comunitate. În acelaşi timp, se doreşte obţinerea unei colaborări profesionale durabile între media de pe ambele maluri ale Nistrului pentru promovarea încrederii, toleranţei şi înţelegerii reciproce între populaţia din Transnistria şi alte regiuni ale Moldovei.
 
În acest context, programul Mass-Media al FSM anunţă concurs deschis pentru funcţia de asistent proiect.
 
Responsabilităţile asistentului de proiect vor include:
 
·     Să ofere asistenţă logistică şi de documentare necesară pentru desfăşurarea evenimentelor (ex. întruniri, instruiri, conferinţe) organizate în cadrul proiectului, în corespundere cu planul evenimentului respectiv aprobat de Directorul de program.
·     Să elaboreze în acord cu directorul de program sau coordonatorul de proiect diverse documente informative, analitice sau de altă natură care au menirea de a facilita implementarea/ţine evidenţa/realizarea activităţilor/obiectivelor din proiect, inclusiv cele ce ţin de raportarea narativă şi financiară.
·     Să ofere asistenţă directorului de program şi coordonatorului de proiect în pregătirea plăţilor însoţite de documentele justificative către furnizori şi prestatori de servicii utilizînd sistemul GMS în corespundere cu procedurile Fundaţiei.
·     Să participe la şedinţele de planificare cu echipa de implementare, întrunirile cu participanţii din proiect şi să elaboreze după caz documentele confirmative (lista participanţilor, procesul verbal) şi alte documente relevante care rezultă în urma acestora.
·     Să asigure păstrarea şi arhivarea documentelor (inclusiv în format electronic) aferente proiectului în condiţii corespunzătoare.
·     Să se documenteze privitor la piaţa serviciilor şi bunurilor care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori şi comunicarea ulterioară cu aceştia pînă la încheierea tranzacţiei cu semnarea tuturor documentelor confirmative.
·     Să traducă în/din engleză, română, rusă la solicitarea directorului de program sau coordonatorului de program documente aferente proiectului.
 
Condiţii de calificare:
+ Studii superioare.
+ Utilizator PC avansat, în special în cunoaşterea programelor Microsoft Word şi Excel.
+ Cunoaşterea avansată a limbilor română şi engleză (vorbit şi scris), cunoaşterea uzuală a limbii ruse (vorbit şi scris).
 
Notă: Experienţă de cel puţin 1 an într-o funcţie cu responsabilităţi similare sau experienţa în domeniul ONG va constitui un avantaj.

Dosarul candidatului va include obligatoriu:

ü Scrisoarea de motivare
ü CV-ul
ü Formularul de candidatură completat (descarca aici)
 
Dosarul va fi depus până la termenul limită într-un plic sigilat la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, or. Chişinău, str. Bulgară 32, MD-2001 ,cu menţiunea “Programul Mass-Media, concurs deschis pentru funcţia de asistent proiect” şi numele, prenumele candidatului.
Dosarele pot fi depuse şi prin email la vmiron@soros.md, cc: icerevatii@soros.md, cu subiectul “Concurs deschis pentru funcţia de asistent proiect”.
Relaţii la numerele de telefon (022) 274480, 270232, 270031, persoana de contact Ion Cerevatîi.
 
Etape de selecţie
1. Preselecţia
   La această etapă vor fi eliminaţi candidaţii care nu răspund cerinţelor de calificare sau au dosarul incomplet. În decurs de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită, lista candidaţilor care au trecut de această etapă va fi publicată pe site-ul FSM www.soros.md
2. Testarea
    Candidaţii selectaţi vor fi supuşi probei practice, care va avea loc conform unui grafic stabilit cu fiecare din candidaţi.
Proba practică va include cel puţin următoarele:
a. Testarea cunoştinţelor de utilizare a PC: Microsoft Word, Excel.
b. Testarea cunoştinţelor de limbă română, rusă, engleză – scris.
 
3. Interviul
    După proba practică, candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu. Pe parcursul interviului vor fi testate şi cunoştinţele de limbă română, rusă şi engleză – vorbit.
 
4. Evaluarea candidaturilor
Prestaţia candidaţilor va fi notată cu un punctaj de calificare (punctajul acumulat la calitatea dosarului, proba practică, interviu) şi financiar (solicitarea financiară a candidatului). Va fi selectat candidatul cu cel mai mare punctaj.
Ponderea punctajului de calificare în punctajul total 80%
Ponderea punctajului financiar în punctajul total 20%
 
FSM îşi rezervă dreptul de a negocia sau respinge candidaturile cu solicitări financiare care depăşesc bugetul stabilit pentru funcţia respectivă.
 
5. Anunţarea deciziei
Anunţarea candidatului selectat va avea loc în decurs de 5 zile calendaristice de la data ultimului interviu. Anunţarea individuală privitor la rezultatele concursului a tuturor aplicanţilor, care vor expedia dosarele prin e-mail sau vor indica în dosarul depus adresa de e-mail sau număr de telefon mobil, va avea loc nu mai târziu de 1 februarie 2014.
Cei care vor depune dosarele la sediul FSM şi nu vor indica în dosar o adresă de e-mail sau număr de telefon mobil sunt rugaţi să se informeze privitor la rezultatele concursului prin telefon la numerele FSM: (022) 274480 sau 270232 (persoana de contact Ion Cerevatîi).
Cu candidatul selectat se va încheia contract de muncă cu durată determinată, cu începere de la 1 februarie 2014până la 31 decembrie 2014, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a contractului în cadrul altor proiecte.
Calendar estimativ:
1. Primirea dosarelor: 03-17 ianuarie 2014
2. Preselecţia: 17-20 ianuarie 2014
3. Testarea: 21-22 ianuarie 2014
4. Interviul: 23 ianuarie 2014
5. Evaluarea candidaturilor: 24 ianuarie 2014
6. Anunţarea deciziei: 28 ianuarie 2014
 
Descarcă fişiere concurs:

 

UPDATE 20.01.2014

Lista persoanelor invitate la testarea cunostinţelor de limbă engleză, rusă, română - scris:

Anghel E.

Avram I.

Balica D.

Bragari E.

Cepoi M.

Chetrari L.

Cojocari N.

Draguţan M.

Godoroja E.

Gotişan V.

Graur A.

Harabara E.

Marcu V.

Nicolaescu A.

Olaru A.

Prodan T.

Sturza C.

Tabuncic M.

Ursu N.

Valean L.

Vladei V.

Vlasova N.

Voloh L.

 

Testarea scrisă la limba engleză va avea loc mîine, 21 ianuarie 2014 la ora 09:30 la sediul Fundaţiei Soros - Moldova din str.Bulgară 32, Chişinău, sala polivalentă.

Vă rugăm să aveţi cu Dvs. un act de identitate (buletin, permis de conducere).

În cazurile excepţionale în care unul din candidaţi nu se poate prezenta la testare la data şi ora anunţată, vă rugăm să informaţi despre acest lucru astăzi pînă la 17:00 pe adresa icerevatii@soros.md pentru a stabili o altă dată şi oră.

 

UPDATE 23.01.2014

În urma mai multor solicitări, a fost stabilită o dată repetată pentru testarea cunoştinţelor în scris la limba engleză, rusă, română pentru persoanele care nu au fost prezente la testarea din 21.01.2014.

Data testării repetate va avea loc pe 24.01.2014 ora 14:30 la sediul Fundaţiei Soros - Moldova din str.Bulgară 32, Chişinău, sala polivalentă.

Solicitările de reprogramare nu vor fi acceptate.

Lista persoanelor invitate la testarea cunostinţelor de limbă engleză, rusă, română - scris:

Avram I.

Balica D.

Draguţan M.

Gotişan V.

Graur A.

Marcu V.

Olaru A.

Vladei V.

Vlasova N.

Voloh L.

Vă rugăm să aveţi cu Dvs. un act de identitate (buletin, permis de conducere).

Calendar estimativ modificat:

Testare limbă eng, rom, rus, scris: 24 ianuarie 2014, ora 14:30

Testarea cunostinte PC: 28 ianuarie 2014

Interviul: 29-30 ianuarie 2014

Anuntarea rezultatelor: pînă pe 3 februarie 2014

Nota: Fiecare etapă este eliminatorie.

 

UPDATE 28.01.2014

În atenţia candidaţilor la funcţia de Asistent Proiect în cadrul programului Mass-Media al FSM

Pentru testarea cunoştinţelor PC sunt invitaţi următorii candidaţi:

1. Prodan T.

2. Anghel E.

3. Ursu N.

4. Harabara E.

5. Nicolaescu A.

Candidaţii de mai sus vor fi contactaţi pentru stabilirea detaliilor privitor la testare.

În cazul unor performanţe slabe la testul de cunoştinţe PC, programul Mass-Media poate decide invitarea la acest test şi a altor candidaţi, care vor fi contactaţi direct.

Mulţumim tuturor candidaţilor pentru efortul şi timpul dedicat depunerii candidaturii şi testării scrise la limbile engleză, română, rusă. Vă invităm să urmăriţi site-ul FSM în continuare şi să aplicaţi pentru alte funcţii vacante care apar pe parcursul anului în cadrul organizaţiei noastre.

Vă dorim succese!

 

UPDATE 03.02.2014

După evaluarea candidaţilor care au parcurs toate etapele de selecţie, în baza punctajului total acumulat, pentru funcţia de Asistent Proiect în cadrul programului Mass-Media al Fundaţiei Soros - Moldova au fost selectaţi următorii candidaţi:

1. Ursu N.

2. Harabara E.

Mulţumim tuturor candidaţilor pentru efortul şi timpul dedicat depunerii candidaturii şi parcurgerii etapelor de selecţie. Vă invităm să urmăriţi site-ul FSM în continuare şi să aplicaţi pentru alte funcţii vacante care apar pe parcursul anului în cadrul organizaţiei noastre.

Vă dorim succese!

Cu respect,

Echipa programului Mass-Media al FSM